gen . feb . mar . abr . mai . jun . jul . ago . set

01 . 02 . 03 . 04 . 05


WMSPrincipi altimètric
Els mesuraments d'altimetria per satèl·lit són el producte bàsic a partir dels quals es deriva l'alçada de la superfície del mar i els corrents geostròfics. Un radar altimètric en el satèl·lit és capaç de mesurar la distància de la superfície del mar al propi satèl·lit, i essent la seva òrbita coneguda respecte a l'el·lipsoide de referència, es coneix també l'alçada superficial del mar per sobre d'aquesta referència. No obstant això, per a estimar magnituds significatives s'ha de conèixer l'altura de la superfície del mar per sobre del geoide (la superfície equipotencial amb la qual coincidiria la superfície del mar si l'oceà estigués en repòs). En altimetria aquesta magnitud s'anomena topografia dinàmica absoluta. Donat que el geoide no es coneix amb precisió, una estimació de la topografia dinàmica absoluta es calcula de la següent manera. En lloc dels mesuraments directes, als mesuraments d'altura de la superfície del mar es resta una la lectura mitjana del satèl·lits en uns quants anys, eliminant l'efecte del geoide, però també el nivell del mar mitjà en el període emprat, anomenat topografia dinàmica mitjana. El producte resultant és l'anomalia del nivell del mar. La topografia dinàmica mitjana es calcula utilitzant les dades disponibles en el període de temps considerat.

Aproximació geostròfica
Un cop obtinguda la topografia dinàmica absoluta, les corrents es poden calcular aplicant un principi geostròfic:on Ug i Vg són les components de la velocitat geostròfica meridional i zonal, f és el paràmetre de Coriolis, g és l'acceleració de la gravetat i x/y són les distancies en longitud y latitud.

Projectes
Les dades de base altimètrica són un producte L4 per Ssalto/Duacs i distribuït per Aviso (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data), amb el suport del CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) (http://www.aviso.oceanobs.com/duacs/). Es tracta d'un conjunt de dades diari d'anomalies del nivell del mar quasi en temps real sobre una malla de resolució de 1/8 graus sobre de la regió de la Mediterrània, calculades a partir de lectures de múltiples satèl·lits.

Referències
Informació complementària:http://www.aviso.oceanobs.com/

Rio, M-H, P-M Poulain, A. Pascual, E. Mauri, G. Larnicol, 2007: A mean dynamic topography of the Mediterranean Sea computed from altimetric data and in-situ measurements. Journal of Marine Systems, 65, 484-508, doi:10.1016/j.jmarsys.2005.02.006

Exenció i limitació de responsabilitat
Els usuaris haurien de tenir en ment que els camps de corrents oferts aquí són una aproximació de la component geostròfica de la velocitat de l'aigua derivada de les mesures altimètriques disponibles com s'han mencionat adalt. Com a tals, la seva fiabilitat i completitut no està garantida de cap manera. Per tant, aquestes dades no s'haurien d'utilitzar per a navegar, planificar decisions sobre emergències que tinguin a veure amb vides humanes o propietats al mar, i no es pot acceptar cap responsabilitat per a qualsevol pèrdua o dany d'aquest ús.